Du som vill engagera dig. Kontakta mig gärna på perl@uvds.org


Om grossister eller tillverkare säljer varor direkt till hushåll bortfaller behovet av butiker alternativt av båda handelsleden. Inbesparingarna kan lätt finansiera ett kulvertnät där små vagnar med preliminär laskapacitet 250 liter rullar och som direktansluter nästan alla arbetsplatser och bostäder. Hälfen av kostnaderna för handel bortfaller överslagsmässigt, eller 180 miljarder kr per år i Sverige. Därtill bidrar att inbesparingarna främst hamnar hos hushållen i form av kraftigt sänkta varupriser. Inom stadsdelen Södermalm i Stockholm är dessa inbesparingar beräknat 30 gånger högre än kostnaderna för ett kulvertnät nedgrävt just under bl.a. gator och trottoarer, vilket ansluter alla fastigheter inom stadsdelen.

Andra effekter genom systemet ökar dramatiskt totala inbesparingar och bidrar till att biltrafiken minskar med totalt ca 25 procent. Kulvertsträckan på tätbefolkade Södermalm uppgår till 1,3 meter per invånare* till en investeringskostnad om 13 000 kr per invånare (10 miljoner kr per km**). Summan motsvarar vid 2 procents ränta och 30 års annuitet 580 kr per invånare och år.

Sannolikt täcks alla kostnader på Södermalm av en fast avgift om dessa 580 kr per invånare och år samt, per transport, 2 kr i startavgift plus 6 öre per km, dvs. för en transport om tio km 2,60 kr. Bilen kan därigenom aldrig konkurrera för varutransporter möjliga utföra med systemet! Miljön förbättras! Ekonomin för hushållen, staten och kommunerna förbättras drastiskt främst genom inbesparingar i annat än transporter, se "Huvuddokumentet". Allt detta är i högsta grad realistiskt!

Varje fastighet som ansluts på Södermalm har genomsnittligt 59 invånare och medför en genomsnittlig inbesparing inom handeln om en dryg miljon kr per år som naturligen främst hamnar hos hushållen. En första anläggning med inbesparingar som täcker utvecklingsarbete och ett kulvertnät som kan omfatta 100 fastigheter på Södermalm samt en dagligvarugossist söder därom medför en total investeringskostnad om beräknat 320 miljoner kr***. Vid 2 procents ränta och 30 års annuitet motsvarar detta 14 miljoner kr. Inklusive kostnader för drift om 50 miljoner kr per år, högt räknat för det helautomatiska systemet, uppgår kostnaderna till 64 miljoner per år. Mot denna kostnad kan ställas inbesparingar om drygt 100 miljoner per år för de 100 fastigheterna. Kalkylen är ytterst god!

* Kulvert anläggs efter Södermalms alla gator, 9,8 mil, och alla 1 832 fastigheter ansluts med 15 meter kulvert vartill kommer, högt räknat, en mil kulvert till en vidtalad grossist (9,8 + 2,7 + 1,0 = 14 mil = 140 000 meter) fördelade på 108 640 invånare.

** Motorvägen väster om Enköping färdigställd år 2010 kostade som jämförelse 52 miljoner per km.

*** Utvecklingsarbetet antas uppgå till ett engångsbelopp om 200 miljoner kr. Ett kulvertnät som omfattar 100 fastigheter och en dagligvarugrossist kostar 120 miljoner kr (68 meter mellan varje fastighet för 100 fastigheter, dvs. 6,8 km + 5 km till vidtalad grossist = 11,8 km). Totalen, 320 miljoner kr medför vid 2 procents ränta och 30 års annuitet en kostnad om 14 miljoner kr per år (320 x 0,04465). För andra antaganden och beräkningar, se www.uvds.org ”Huvuddokumentet”. Ni som har erfarenhet av beräkningar, tala om för andra att beräkningarna är realistiska om ni finner så vara fallet!

Systemet kan också lätt finansieras om arbetsgivarna i stället för att köpa lätta varutransporter med bil väljer att köpa dem mycket billigare och miljövänligare från systemvagnen. Lätta varutransporter i tjänsten gäller idag huvudsakligen korta körsträckor och sker mest mellan arbetsplatser. Se vidare i "Huvuddokumentet" varför volymen lätta varutransporter i tjänsten är oerhört underskattade, vilket därigenom även gäller dessa varutransporter.

Därtill medför systemet gigantiska inbesparingar i annat än handel och biltransporter, se nämnda "Huvuddokument".

För bra för att vara sant? Inte alls! Det är dock en enorm sensation att denna förbisedda möjlighet existerar.

Diskutera gärna systemet med din omgivning. Är systemet tekniskt och i alla andra avseenden möjligt förverkliga och kan nettofördelarna motivera alla kostnader. Så är enligt min och många andra personers bedömning tveklöst fallet.

Engagera dig i det i alla avseenden realistiska systemet för transporter av varor! Det kan verkligen göra skillnad för dig personligen!

Svarar gärna på frågor. Det är möjligt för mig att presentera systemet för transporter av varor för grupper personer. Inom Stockholmsområdet kan det ske utan kostnad. På längre avstånd från Stockholm önskar jag ersättning för resa och, i förekommande fall, för uppehälle.

Hjälp mig för allt i världen att förverkliga detta superextemt angelägna system!

Personer och organisationer som ekonomiskt önskar stödja förverkligande av varudistributionssystemet kan betala in medel på kontot i Nordea 3175 22 56832. Avsändaren kan, om önskemål så finns, vara anonym.

Skriv upp dig på listan...

borja_lasa_har.pdf (401.79 kB)
Börja läsa här; När den förarlösa, batteridrivna bilen börjar granskas för lätta varutransporter, om inte förr, kommer hur som helst ett system för transporter av varor av ungefär det slag som beskrivs på denna hemsida att förverkligas (9 sidor text)

tvennesidor.pdf (274.33 kB)
Sammanfattning med rubriken "Varudistributionssystemet sammanfattat på två sidor" (2 sidor text)

huvuddokumentet.pdf (1.33 MB)
Huvuddokumentet beskriver förhållandevis ingående systemet för transporter av varor (Ca 110 sidor text + ca 50 sidor bilagor)

presentation.pdf (2.34 MB)
Presentation med rubriken "Varudistributionssystemet som lönsamt direkt och indirekt nästan helt ersätter bilen"; ger en god beskrivning av systemet - rubrikerna till avsnitten ger en översiktlig bild av systemet med effekter (ca 250 sidor text; för närvarande under omarbetning)

mindre_inbesparingsposter.pdf (815.59 kB)
Dokumentet beskriver ca 550 poster för inbesparingar och andra fördelar genom systemet för transporter av varor som individuellt, om än stora, är av i sammanhanget mindre omfattning (ca 80 sidor text)

tveklost_bra.pdf (256.37 kB)
Tveklöst bra. Varför varudistributionssystemet enligt min bedömning tveklöst är tekniskt och i alla andra avseenden möjligt förverkliga samt varför nettofördelarna i praktiken tveklöst kan motivera dess kostnader

upprop_stockholm.pdf (5.54 kB)
Upprop till stockholmare att stödja regeringens utredning av systemet och om utredningen utfaller positivt att systemet blir föremål för folkomröstning. Text om två sidor som beskriver systemet och som du kan kopiera och sprida.

Kontakta mig gärna via e-post: perl@uvds.org